NATJEČAJ za imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice mjesta Zlarin – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

logo_zlarin_011a

Na temelju odredbi članka 17. točka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), članka 25. točka 6. Statuta Turističke zajednice mjesta Zlarin i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Zlarin, donesenoj na 11. Sjednici, održanoj dana 24. travnja 2016. godine, raspisuje se

NATJEČAJ za imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice mjesta Zlarin – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

  Direktor turističkog ureda Turističke zajednice mjesta Zlarin mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

  1. da ima završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik/ prvostupnica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica)
  2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na rukovodećim poslovima
  3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje
  4. da aktivno zna jedan svjetski jezik
  5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu*
  6. da poznaje rad na osobnom računalu

*Iznimno kandidat koji ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi, ne mora polagati stručni ispit, a kandidat koji  nema položen stručni ispit,  isti mora položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

-Europass životopis

-Preslika osobne iskaznice ili putovnice

-Dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu (HZMO – elektronički zapis o radno pravnom statusu), poznavanju stranih jezika i o ostalim poslovima navedenim pod traženim poželjnim kvalifikacijama i vještinama (preslike uvjerenja, svjedodžbi,  potvrda i slične dokumentacije)

-Prijedlog Programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje

-Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest.  

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 7 dana od objave Natječaja  u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – područni ured Šibenik i na službenoj stranici TZ Zlarin. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu:

Turistička zajednica mjesta Zlarin

Turističko vijeće

Sunčana obala 14, 22232 Zlarin s naznakom

„Ne otvarati – Natječaj za direktora/icu“

Nepravovremene i nepotpune prijave prema uvjetima iz ovog natječaja neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Zlarin.

Turističko vijeće Turističke zajednice mjesta Zlarin zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.  

 

                                                                            Turističko vijeće

                                                                    Turističke zajednice mjesta Zlarin

 Oglašeno/dostavljeno:

Područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Šibenik

Objava na internet stranici TZ Zlarin

Arhiva TZM Zlarin