Objava natječaja za mjesto informatora TZM Zlarin

 

Turistička zajednica mjesta Zlarin
Adresa: Sunčana obala 14, 22232 Zlarin
Tel: +385 (0) 22 553 557
E-mail: info@visitzlarin.com


N A T J E Č A J
Naziv radnog mjesta: Informator
broj izvršitelja: 1 izvršitelj (M/Ž) na određeno vrijeme uz puno radno vrijeme

I. Sukladno odredbi čl. 6. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (”Narodne novine” br. 13/2022, u daljnjem tekstu: Pravilnik), posebni uvjeti za obavljanje poslova radnoga mjesta na kojima se obavljaju stručni poslovi u lokalnoj turističkoj zajednici jesu:


1. završena najmanje srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola),
2. najmanje jedna godina radnog iskustva,
3. znanje jednoga stranog jezika,
4. znanje rada na osobnom računalu.


Opis poslova:
– davanje informacija turistima,
– skrb i evidencija o ukupnom fundusu i arhivi promidžbenih materijala,
– operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima,
– preuzimanje poziva na telefonskoj centrali i njihovo preusmjeravanje,
– suradnja s ostalim organizacijskim jedinicama turističke zajednice,
– ostali poslovi po potrebi i po nalogu direktora ili voditelja turističko – informativnog centra.

II. Prijava na natječaj mora sadržavati:
1. ime i prezime kandidata/kinje,
2. adresu prebivališta/boravišta, broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
3. naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni Natječaj,
4. specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
5. vlastoručni potpis kandidata/kinje.


Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:
1. životopis, vlastoručno potpisan,
2. preslik osobne iskaznice,
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
4. dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju tražene stručne spreme – elektronički zapis ili potvrdu HZMO-a o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema, presliku potvrde ranijeg poslodavca ili drugu odgovarajuću ispravu (preslika ugovora o radu, rješenje i sl.) iz koje je vidljivo je li radno iskustvo ostvareno u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju,
5. dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslik odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa)
6. dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (preslik odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu),
7. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (ukoliko imaju položen ispit).


NAPOMENE:

 Sve gore navedene isprave prilažu se prijavi u neovjerenoj preslici, ali prije donošenja odluke o izboru od kandidata se može zatražiti dostava dokumentacije u izvorniku ili ovjerenoj preslici, kao i drugi dokazi o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja.
III. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci u potrebnom obimu i u svrhu provedbe natječaja obrađuju od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).
IV. Direktorica Turističke zajednice mjesta Zlarin (dalje: TZM Zlarin) prikupit će prijave, utvrditi pravodobnost, urednost i potpunost prijave te ispunjavaju li kandidati formalne uvjete propisane ovim natječajem.
Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge koje su kandidati dužni dostaviti sukladno odredbama ovog natječaja.
Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
Osobe koje podnesu nepravodobne, neuredne i/ili nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja dužni su pristupiti razgovoru s direktoricom TZM Zlarin. Kandidat će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim putem i putem elektronske pošte, najmanje dva (2) dana prije održavanja intervjua. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji, sistematizaciji radnih mjesta te radnim odnosima i odgovornosti zaposlenih u TZM Zlarin o zaposlenju na radno mjesto informatora u Turističkom informativnom centru samostalno odlučuje direktorica TZM Zlarin
TZM Zlarin zadržava pravo ne izvršiti izbor po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.
V. Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 8 dana, a počinje teći prvi sljedeći dan od dana objave javnog natječaja na službenoj internet stranici TZM Zlarin i objave obavijesti o natječaju na web stranici www.tz-zlarin.hr .
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:


„Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto informatora/ice na adresu:
TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA ZLARIN
SUNČANA OBALA 14
22232 ZLARIN


preporučenom poštom ili osobno u Turistički ured, a krajnji rok za podnošenje prijava je 30. svibnja 2023., tj. 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na službenim stranicama TZM Zlarin – www.tz-zlarin.hr .
O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata.

Direktorica TZM Zlarin,
Sineva Grabić