Upute za vlasnike stanova i kuća za odmor

 

Boravišnu pristojbu dužan je platiti vlasnik kuće ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu. Boravišna pristojba se plaća po svakom ostvarenom noćenju.

Obveza plaćanja boravišne pristojbe propisana je Zakonom o boravišnoj pristojbi koji uređuje i način utvrđivanja visine boravišne pristojbe.

Vlasnik i članovi njegove uže obitelji plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 70%.

Boravišnu pristojbu plaćaju kada u kući ili stanu za odmor borave u razdoblju glavne sezone.

Vlasnik kuće ili stana za odmor može, za sebe i članove uže obitelji, boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu. Paušalni iznos boravišne pristojbe mora se uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju obvezan je uplatiti boravišnu pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu zadnjeg dana boravka.

Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici sve osobe koje borave u toj kući ili stanu, te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak. Prijava i odjava se obavljaju putem informacijskog sustava za prijavu i odjavu – sustav eVisitor (www.evisitor.hr) ili neposredno u turističkoj zajednici. Pristupne podatke za sustav eVisitor dodjeljuje nadležna turistička zajednica, a uključuju korisničko ime, lozinku i TAN listu.

Odredbe o paušalnom plaćanju boravišne pristojbe primjenjuju se na hrvatske državljane i državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

VISINA BORAVIŠNE PRISTOJBE:

Boravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju, za razdoblje glavne sezone 01.01.-31.12. iznosi 10,00 kn.

Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu, kako slijedi:

– za 2 člana: 60,00 kn (po osobi)

– za svakog sljedećeg člana: 25,00 kn (po osobi)

Djeca do 12 godina – ne plaćaju

Djeca od 12-18 godina – 50%

Boravišnu pristojbu više nije potrebno uplaćivati u turističkom uredu, već se može putem banke, pošte, internet bankarstva i sl. Boravišna pristojba plaća se prema uplatnicama koje kreira sustav eVisitor. Vlasnici samostalno preuzimaju uplatnice sa sustava ili to za njih može učiniti lokalna turistička zajednica te im uručiti ili poslati poštom (prema dogovoru).

Boravišnu pristojbu plaćaju:

 • osobe koje u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost
 • osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu (obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu)
 • vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gradu, koji nije smještajni objekt u smislu Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu u razdoblju glavne sezone; (razdoblja glavne sezone, predsezone, posezone i izvan sezone propisana su Pravilnikom o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvan sezone u turističkim općinama i gradovima)
 • vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe
 • putnici koji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, cruising)

Oslobođenje od plaćanja boravišne pristojbe

Boravišnu pristojbu ne plaćaju:

 • djeca do 12 godina starosti
 • osobe s invaliditetom od 70 posto i većim i jedan pratitelj
 • članovi uže obitelji stanovnika turističke općine ili grada
 • vlasnici kuće za odmor i članovi njegove obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena nasljeđivanjem od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu, kada noće u toj kući
 • sezonski radnici
 • sudionici školskih paket aranžmana (paušalnih putovanja) odobrenih od strane školske ustanove
 • osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi
 • studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju
 • putnici na putničkom brodu u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci. 

Članovi uže obitelji

U članove uže obitelji ubrajaju se:

 • bračni drug
 • srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi
 • braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi
 • braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi
 • posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi
 • pastorčad, maćeha i očuh.

Umanjena boravišna pristojba

Boravišnu pristojbu umanjenu za 50 posto plaćaju:

 • osobe od navršenih 12 do 18 godina starosti
 • osobe do 29 godina starosti, koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija, kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj IYHF.

Pravo na neplaćanje boravišne pristojbe, odnosno pravo na plaćanje umanjenog iznosa boravišne pristojbe dokazuje se odgovarajućim ispravama, ugovorom o radu, potvrdama i sl.

Dodatne informacije: 

Zakon o boravišnoj pristojbi

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu

Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima